رئیس دانشکده فنی ومهندسی

تعداد بازدید:۷۹۷۸

نام و نام خانوادگی

میراسمعیل معصومی

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

زمینه تحقیقاتی

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند، بهینه سازی فرآیند، انتگراسیون فرآیند، طراحی شبکه، مبداهای حرارتی، عملیات جداسازی

آدرس ایمیل

m_masoumi@iau-tnb.ac.ir

شماره داخلی

4801

صفحه شخصی دانشگاه

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6to8IiAAAAAJ&view_op=list_works

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۰