مدیرگروه مهندسی مکانیک

تعداد بازدید:۱۶۹۹

بهرام جلیلی 

استادیار

گروه مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

زمینه تحقیقاتی:  روش های نیمه تحلیلی- انرژی های نو- جریان دو فازی

تلفن: (4307)  77009800

دفتر: طبقه 4 بلوک A دانشکده فنی

b.jalili@iau-tnb.ac.ir

Email:

https://scholar.google.com/citations?user=_OQjwHgAAAAJ&hl=en

Web Page:

           

 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۰