درباره رشته مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگی

بهرام جلیلی

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی مکانیک- آیرودینامیک

دانشگاه محل اخذ دکتری

تربیت مدرس

زمینه تحقیقاتی

روش های نیمه تحلیلی- انرژی های نو- جریان دو فازی

آدرس ایمیل

b.jalili@iau-tnb.ac.ir

شماره داخلی

4307

صفحه شخصی دانشگاه 

https://scholar.google.com/citations?user=_OQjwHgAAAAJ&hl=en