درختواره رشته مهندسی شیمی

درختواره ارشد شیمی مهندسی بیوتکنولوژی 96 و ماقبل (اینجا)

درختواره ارشد شیمی مهندسی پدیده های انتقال 96 و ماقبل (اینجا)

درختواره ارشد شیمی مهندسی پلیمر96 و ماقبل ( اینجا) 

درختواره ارشد شیمی مهندسی ترمودینامیک 96 و ماقبل (اینجا) 

درختواره ارشد شیمی مهندسی جداسازی 96 و ماقبل (اینجا) 

درختواره ارشد شیمی مهندسی فرایند 96 و ماقبل ( اینجا) 

درختواره ارشد شیمی مهندسی محیط زیست 96 و ماقبل ( اینجا)