درختواره رشته مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۲۳۵۲

درختواره ارشد صنایع - صنایع (اینجا) 

درختواره ارشد مدیریت سیستم و بهره وری (اینجا) 

درختواره ارشد مهندسی مالی (اینجا) 

درختواره دکتری رشته مهندسی صنایع-صنایع ورودیهای 94 به بعد (اینجا) 

درختواره دکتری مهندسی صنایع-گرایش اتوماسیون93 (اینجا) 

درختواره دکتری رشته مهندسی صنایع-صنایع ورودیهای 94 به بعد  (اینجا)

درختواره دکتری مهندسی صنایع-گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید93 (اینجا) 

درختواره دکتری مهندسی صنایع-گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید 94 (اینجا) 

درختواره دکتری مهندسی صنایع-گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم93 (اینجا) 

درختواره دکتری مهندسی صنایع-گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم 94 (اینجا) 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸