معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۵۰

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

دانشگاه محل اخذ دکتری

تربیت مدرس

زمینه تحقیقاتی

شکل دهی فلزات-پوشش دهی فلزات-خواص مکانیکی فلزات

آدرس ایمیل

amiti.tnbiau@gmail.com

شماره داخلی

4803

صفحه شخصی دانشگاه 

https://scholar.google.com/citations?user=FOzMbGIAAAAJ&hl=en

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۰