معاون آموزشی

معاون دانشکده

نام ونام خانوادگی : دکترقاسمی گرجی