مدیر گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

فاطمه رستمی

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی عمران - هیدرولیک

دانشگاه محل اخذ دکتری

دانشگاه علوم مالزی

زمینه تحقیقاتی

هیدرولیک جریانات آزاد، هیدرولیک محاسباتی، سازه‌های هیدرولیکی

آدرس ایمیل

f.rostami@iau-tnb.ac.ir

شماره داخلی

4302

صفحه شخصی دانشگاه 

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/fatemehrostami/fa