روسا و مدیران

معاونت دانشکده 

  نام :  حسین

  نام خانوادگی:  یونسی

  پست الکترونیکی:  h_younesi@iau-tnb.ac.ir 

 

 

رزومه

 

 

 

رئیس اداره آموزش و پژوهش : آقای صالح