برد امورفرهنگی

کلاس B113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری  مراسم زیارت عاشورا دردانشکده فنی ومهندسی