معاون آموزشی

معاون دانشکده

 نام :علی

 نام خانوادگی: جلائی‌فر

عضو هیأت علمی دانشگاه

a.jalaeefar@iau‐tnb.ac.ir

 

رزومه

سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی، موسسه فرهنگی نیکان، از مدارس برتر شهر تهران – 1379

 کارشناسی: مهندسی عمران - عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران – 1384

 کارشناسی ارشد: مهندسی عمران - زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – 1386

دکتری: مهندسی عمران - سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 1391

سوابق کاری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

1395 تاکنون، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

1391-1392، عضو هیأت علمی و مجری طرح‌های پژوهشی.

مهندسین مشاور گنو، تهران

1384-1392

کارشناس بخش سازه.

مهندسین مشاور نقش جهان پارس، تهران

مدیر طرح ساختمان های جنبی مجلس شورای اسلامی، بخش سازه مهندسین مشاور نقش جهان پارس.

مهندسین مشاور مترا

کارشناس بخش سازه و طراح ایستگاه های مترو و راه آهن

سوابق تدریس

تدریس دروس کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس دروس کارشناسی ارشد سازه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تدریس دروس کارشناسی - دانشگاه علم و صنعت

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

پایان نامه دکتری با موضوع " ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر ترکیبی برای استفاده در قابهای فلزی مهاربندی شده همگرا"  که به بررسی رفتار آلیاژهای هوشمند در سازه های مقاوم در برابر زلزله پرداخته است.

بررسی آزمایشگاهی رفتار مواد هوشمند (آلیاژهای حافظه دار شکلی)

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع" تحلیل دینامیکی افزایشی سازه های فلزی مهاربندی شده طراحی شده بر اساس ویرایشهای اول،دوم و سوم استاندارد 2800 زلزله ایران"

مجری پروژه  "بررسی تحلیلی الگوهای هوشمند سازی سازه های امن" ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

استاد مشاور، راهنما و داور در پایان نامه های کارشناسی ارشد و پروژه های نخبگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر

داور مقالات در ژورنال Structural Design of Tall and Special Buildings

داور مقالات در ژورنال Earthquake Engineering and Engineering Vibration

داور مقالات در ژورنال علمی – پژوهشی عمران مدرس

عناوین مقالات

1‐ “Experimental Investigation of Mechanical Properties of Nitinol, Structural Steel and their Hybrid

Component”, 2012, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE.

2‐ “A simple hybrid damping device with energy‐dissipating and re‐centering characteristics for special

structures”, 2012, Structural design of tall and special buildings, John Wiley Sons.

3‐ “Incremental Dynamic Analysis of Steel Braced Frames Designed Based on the 1st, 2nd and 3rd Editions of

Iranian Seismic Code”‐ 2009, Structural design of tall and special buildings, John Wiley Sons.

4‐ “Incremental Dynamic Analysis of Concentrically Braced Frames Subjected to Near Field Ground Motions”,

2013, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Springer.

5‐ “Reliability Analysis of Braced Frames Subjected to Near Field Ground Motions”, 2013, Earthquakes and

Structures (EAS), Techno Press.

6‐ “On the Response Modification Factor of Steel Frames Equipped with Simple and Hybrid Shape Memory

Alloy Braces”, 2012, International Journal of Civil Engineering. ‐ Article code: A‐10‐362‐2.

7‐ “Hybrid Devices to Reduce Residual Displacement of Structural Systems Subjected to Strong Ground

Motion”, 2013, Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER Report).

8‐ “Seismic Assessment of Innovative Hybrid Bracing System Equipped with Shape Memory Alloy”, 2012,

15WCEE.

9- "  تحلیل قابلیت اعتماد سازه های مهاربندی شده طراحی شده با ویرایش های مختلف استاندارد 2800" ،، ژورنال علمی پژوهشی اساس، انجمن مهندسین عمران ایران، 1387

10- "بررسی عملکرد کنترل فعال در کاهش پاسخ های سازه‌ای ناشی از بارگذاری انفجاری"، ژورنال علمی پژوهشی عمران مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

11- "مروری بر اثر رعایت جزئیات در خرابی های ناشی از پدیده ی خستگی در پل های فلزی" دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران